Valuta wijzigen: EUR

AlgemeneVoorwaarden

 

Algemene Voorwaarden Bikewear4you

 

Artikel 1 Definities

Bikewear4you is een webshop in wielerkleding die via www.bikewear4you.nl kan worden bezocht.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Bikewear4you. www.bikewear4you.nl

Lindenlaan 26

7031 WC  Wehl

E-mailadres: info@bikewear4you.nl

Kvk nr. 56072619

BTW nr. NL 1634.09.468 B01

 

Artikel 3 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die je sluit met bikewear4you. Door te bestellen, accepteer je de algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

Bikewear4you is gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Als Bikewear4you je woonadres niet kan vaststellen, wordt de bestelling niet geaccepteerd. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Bikewear4you je bestelling per e-mail bevestigt. Bikewear4you is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt

geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden medegedeeld.

 

Artikel 5. Prijzen

• 5.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW

• 5.2 Prijzen van Bikewear4you gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

• 5.3 Bikewear4you kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die uitgesproken onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 6. Garanties

• 6.1 Bikewear4you biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de

garantie(-voorwaarden) van de fabrikant, zonder evenwel de rechten voortvloeiend uit

dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.

• 6.2 Bikewear4you is nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken, ook niet voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van artikelen.

• 6.3 Geleverde artikelen dien je bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat artikelen verkeerd, niet goed of incompleet zijn, dan dien je (alvorens over te gaan tot terugzending aan Bikewear4you) deze gebreken onmiddellijk via info@bikewear4you.nl melden.

Terugzending van artikelen dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

• 6.4 De kosten voor retourzending van een artikel naar Bikewear4you zijn voor eigen rekening. De verzending van het artikel naar de leverancier komen voor rekening van Bikewear4you. De verzending van dit artikel van de leverancier terug via Bikewear4you naar de jou zijn voor rekening van Bikewear4you. Indien blijkt dat er geen sprake is van garantie dan zijn al deze bovenstaande verzendkosten voor eigen rekening.

• 6.5 Indien klachten door Bikewear4you gegrond worden bevonden, zal Bikewear4you naar haar keuze de geleverde zaken kosteloos vervangen of met je een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Bikewear4you en het bedrag van de schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende artikelen. Iedere aansprakelijkheid van Bikewear4you voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder ook aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan

ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

• 6.6 Bikewear4you is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid. Bikewear4you aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte schade.

• 6.7 Deze garantie geldt niet indien:

 -   je de geleverde zaken zelf hebt gepareerd en/of bewerkt of door derden hebt laten

repareren en/of bewerken. 

 -   de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins

onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Bikewear4you en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; 

    -   de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 

 

Artikel 7. Betaling

• Betaling geschiedt altijd geheel vooraf van aflevering van de bestelling mits schriftelijk anders afgesproken..

 

Artikel 8. Levering

• 8.1 Bikewear4you streeft ernaar om bestellingen binnen 2 tot 4 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is Bikewear4you echter niet verplicht.

• 8.2 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij je zelf hebt aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt je daarover tijdig geïnformeerd en heb je het recht je bestelling kosteloos te annuleren.

• 8.3 Indien de bezorging door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, of om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang je hiervan uiterlijk binnen 7 werkdagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht.

Je hebt in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Bikewear4you zal in dat geval voor terugbetaling zorg dragen.

• 8.4 Wanneer een artikel niet op voorraad is of de levering aan Bikewear4you vertraagd is, ontvang je het artikel dat wel op voorraad is alvast. Het vertraagde artikel wordt je toegezonden zodra het bij Bikewear4you binnen is, zonder dat hiervoor verzendkosten in rekening worden gebracht.

• 8.5 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.

 

Artikel 9. Retourneren en/of ruilen

Wij doen er alles aan je via onze website te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan je verwachting voldoen, dan kan dit geretourneerd dan wel geruild worden.

• 9.1 Artikelen die je bij Bikewear4you koopt, kunnen zonder opgaaf van redenen worden geruild en/of retour, mits:

-   Deze artikelen binnen uiterlijk 14 dagen na ontvangst op het afleveradres voor retour aangemeld worden via een mail en je aangeeft welke artikelen je wenst te ruilen c.q. retour te zenden.

Na aanmelding van je ruiling ontvang je per e-mail informatie over de te volgen

procedure. 

    -   De artikelen nog in originele staat van verzending zijn, voorzien zijn van aangehechte labels en in originele verpakking worden teruggezonden. 

    -   De artikelen, die voor ruiling aangemeld zijn, per omgaande, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres aan ons teruggezonden zijn. 

 

• 9.2 Bikewear4you accepteert uitsluitend ruilingen die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn.

Ruilingen die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.

• 9.3 Je ruiling zal na aanmelding en na ontvangst van de goederen per e-mail bevestigd worden. Het bedrag van de ruiling minus de verzendkosten wordt door ons op je rekening terug gestort.

• 9.4 De kosten voor het retourneren zijn voor eigen rekening. Ruilingen die per post verzonden worden dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Indien je je zending niet (voldoende) frankeert, brengen wij je de kosten in rekening die ons door PostNL in rekening gebracht worden voor het bezorgen van ongefrankeerde zendingen. Deze kosten zullen ingehouden worden op de creditnota van de

voor ruiling aangeboden artikelen.

 

Artikel 10. Klachten

• 10.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van je bestelling dien je de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren. Mocht een kledingstuk niet geleverd zijn conform je bestelling, niet voldoen aan de omschrijving op onze website of mocht het gebreken hebben, dan dien je dit onmiddellijk via  info@bikewear4you.nl aan ons te melden.

Mocht de geboden oplossing niet aan je verwachting voldoen dan kun je de volledige bestelling binnen 14 dagen, zonder bijkomende kosten annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal direct worden gecrediteerd met inachtneming van hetgeen zoals in artikel 9.3 beschreven.

• 10.2 Uiteraard kan het voorkomen dat de kwaliteit van een kledingstuk na een periode van gebruik niet (meer) aan je verwachting voldoet, bijvoorbeeld het kledingstuk vertoont na kort gebruik extreme slijtage, een knoop of rits is stuk of je constateert dat het artikel niet mooi blijft in de was.

• 10.3 Voor het terugzenden van de als klacht aangemelde kleding

    -   Op eigen kosten versturen per PostNL. Artikelen, die per post verzonden worden dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Indien je je zending niet (voldoende) frankeert, brengen wij je de kosten welke ons door PostNL in

rekening gebracht worden voor het bezorgen van ongefrankeerde zendingen. Deze kosten zullen ingehouden worden op de creditnota van de als klacht aangemelde artikelen. 

 

Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met je oplossen. Teneinde de

afhandeling van jouw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij je onze aanwijzingen strikt op te volgen.

 

Artikel 11. Annulering van je bestelling

Iedere bestelling mag zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden of doorgestuurd naar onze winkel, binnen 24 uur nadat je de bestelling hebt geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken je daartoe een e-mail te sturen aan  info@bikewear4you.nl . Je orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra je verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag je deze als ontvangen beschouwen. Indien je je geannuleerde bestelling reeds hebt voldaan, restitueert Bikewear4you het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen.

 

Artikel 12. Herroepingrecht (geldt alleen voor consumenten)

• 12.1 De koper heeft, conform de Wet koop op afstand, het recht om de bestelling zonder opgave van redenen binnen 14 dagen na ontvangst te herroepen. De koper heeft dan ook het recht op restitutie van het orderbedrag.

• 12.2 Hiertoe dien je binnen 14 dagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met  info@bikewear4you. In deze e-mail dien je je naam, ordernummer en (indien van toepassing) je bankgegevens te vermelden. Tevens geef je aan dat je je order wenst te annuleren. Mits je verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvang je binnen 1 werkdag een bevestiging met het adres waarnaar je je bestelling kunt retourneren.

• 12.3 Uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst op het afleveradres dienen artikelen teruggestuurd te worden voor rekening van de klant. Je ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij jouw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het orderbedrag minus de verzendkosten uiterlijk binnen 14 dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door Bikewear4you plaats.

• 12.4 Het recht op herroeping vervalt op het moment dat niet volledig aan alle voorwaarden van artikel 11 wordt voldaan. In dit laatste geval zal je terugzending dan beschouwd worden als een ruiling conform artikel 8 van onze voorwaarden.

• 12.5 Het herroepingrecht van de koper op grond van de Wet koop op afstand geldt niet voor artikelen die besteld zijn overeenkomstig specificaties van de koper en of duidelijk persoonlijk van aard zijn.

 

Artikel 13. Bestellingen/communicatie

Voor misverstanden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en

mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Bikewear4you, dan wel tussen Bikewear4you en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Bikewear4you, is Bikewear4you niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Bikewear4you.

 

Artikel 14. Overmacht

In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Bikewear4you opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, hebben zowel jij als Bikewear4you het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, ziekte onder het personeel, storingen in het transport en import/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij Bikewear4you of bij de toeleveranciers van Bikewear4you.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht

• 15.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

• 15.2 Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over onze producten of diensten. Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via:  info@bikewear4you.nl. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op jouw klacht reageren.

 

Artikel 16. Privacy

• 16.1 Bikewear4you respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Bikewear4you niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

• 16.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van

Bikewear4you kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Bikewear4you worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Bikewear4you is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Bikewear4you, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan

schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Bikewear4you is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.

• 16.3 Bikewear4you verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Bikewear4you geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Delen

 

Mobile Site